Terug naar nieuwsoverzicht

Vruchtbare slotdag LandvanWaarde monitoring vlinders, kruiden en vogels

Het was een vruchtbare bijeenkomst van LandvanWaarde en Natuur en Milieu Overijssel in de schuur van de familie De Jongh de Leeuw in Wijhe. Zo’n dertig vrijwilligers van de vlinder-, kruiden- en vogeltellingen en boeren ontmoetten elkaar om te praten over de resultaten. In een goede sfeer was het een leerzame dag voor vrijwilligers en boeren, waarop er in alle openheid ruimte was voor tips over en weer.

Kars Veling van de Vlinderstichting maakte bekend dat er in het LandvanWaardegebied wel 2.498 dagvlinders zijn geteld. En dat is veel! Vooral het klein geaderd witje en het klein koolwitje zijn gezien. Aan de hoeveelheid graslandvlinders was te zien dat er aan goed graslandbeheer wordt gedaan. Totaal zijn er in de verschillende gebieden van 8 tot 37 soorten kruiden geteld. Het was een redelijk vlinderjaar. Veling: ‘Vlinders zijn echte mooiweerbeesten. Het zijn zonaanbidders die het liefst op zonnige en bloemrijke plekken zitten. Opvallend was dat op de kattenstaart enorme hoeveelheden koolwitjes zaten. Om echte vergelijkingen te maken is er nog te kort gemonitord; naast 2021 betrof het in 2020 maar een gedeelte van het jaar. De cijfers geven, gezien het aantal kruiden en het aantal vlinders, wel aan dat er al wel iets te beleven valt.’

Verbeterpunten

Punt van aandacht is een duidelijke instructie voor de vrijwilligers voor de werkwijze en de rapportage van de kruidentelling. Ook werd het maaien aangekaart. ‘Maaien moet’, volgens Veling, ‘maar probeer eens wat hoekjes te laten staan, bijvoorbeeld dicht bij een houtwal. En laat bij de volgende maaibeurt weer andere hoekjes staan.’ Een van de boeren wees er op dat ze moeten voldoen aan de verplichtingen in het beheerscontract en soms niet mogen maaien en soms juist wel. ‘Het ligt dus niet altijd aan de goede wil van de boer, maar die wordt er dan wel op aangekeken.’ Soms blijkt er een behoorlijk verschil te zijn tussen de papieren werkelijkheid en de situatie in de praktijk. Het is daarom belangrijk dat de resultaten en voorbeelden uit deze bijeenkomst verder worden gebracht, waren de aanwezigen van mening. Ook kwam het punt van het voorgeschreven zaadmengsel aan de orde. Het verzoek is om geen kweekzaden, de zogenaamde ‘carnavalsmengsels’, te gebruiken, maar vooral wilde zaden. Die zijn echter nogal duur. De aanwezige boeren vroegen zich af of het mogelijk om inheemse zaden als samenleving in te kopen.

Vogeltelling

Bernice Goffin was namens SOVON aanwezig. In vier gebieden is op 23 telpunten van april tot eind juni vier keer een vogeltelling gehouden in het LandvanWaardegebied (Meetnet Agrarische Soorten). Omdat de vogeltelling pas voor het eerste jaar wordt gehouden, is het nog lastig om conclusies te trekken. Er werden 53 soorten, vooral kieviten en spreeuwen, aangetroffen. Op boerenland is dat veel. Door een van de boeren werd opgemerkt dat ook een koppeling moet worden gelegd met de resultaten van het weidevogelgebied, omdat anders het beeld vertekend is. Ook werd opgemerkt dat de vogelstand veel last heeft van roofvogels, ooievaars en vossen.

Kruidenrijk grasland

Owen de Vlieger, inmiddels oud-student van Wageningen University & Research, vertelde over een monitoringtool die hij ontwikkelde voor de boeren van LandvanWaarde om een beeld te krijgen van de kwaliteit van het kruidenrijke grasland. Aan de hand van vier soorten kunnen boeren een indicatie krijgen van de kwaliteit van hun kruidenrijkheid. Een van de boeren merkte op dat het zijn ervaring is dat je niet eindeloos kunt verschralen om meer kruiden te krijgen.

Vervolg

Na de lunch gingen boeren en tellers met elkaar in gesprek om verbeterpunten te bespreken. Willem Rienks vertelde namens LandvanWaarde over het bidbook dat is samengesteld en inmiddels met veel mensen is besproken. Een aanvraag voor een GLB pilot is inmiddels gehonoreerd. Dat betekent dat het project LandvanWaarde wordt opgeschaald en in heel Salland verder zal worden opgepakt in samenwerking met andere partijen, onder de noemer Salland Loont. Ook monitoring zal daar weer deel van uitmaken.