Introductie

LandvanWaarde is de naam van een nieuw sturingsmodel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Nederland. LandvanWaarde is ontstaan vanuit de conclusie dat het niet goed gaat met de biodiversiteit in het boerenland en dat de bestaande subsidiesystematiek onvoldoende bijdraagt om het tij te kunnen keren. Wat nodig is, is een systeemverandering naar een natuurinclusieve landbouw. Een nieuwe leest waarop natuur, landschap en biodiversiteit daadwerkelijk onderdeel kunnen worden van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering op melkveebedrijven. LandvanWaarde is een initiatief van Stichting Courage, in samenwerking met Landschap Overijssel en Nationaal Groenfonds.

Natuurbeheer als volwaardige pijler onder agrarische bedrijfsvoering
Kern van LandvanWaarde is dat het verschillende, voor boeren relevante en interessante, beloningen organiseert, bundelt en als maatwerk aan boeren aanbiedt. Deze set van belonende prikkels moet boeren zodanig stimuleren dat natuurbeheer een volwaardige pijler onder hun bedrijfsvoering wordt. Voorbeelden van beloningen zijn bijvoorbeeld toegang tot grond, rentekorting bij banken of ontwikkelruimte binnen gemeenten. Tegelijkertijd moet het systeem het andere partijen die een belang hebben in natuur en landschap mogelijk maken om hun groene doelstellingen beter te realiseren. Partijen zoals bijv. waterschappen, beleggingsmaatschappijen, terreinbeherende organisaties, banken, provincies, gemeenten en zuivelverwerkers. Op deze manier creëert LandvanWaarde een win-win-win situatie: winst voor de natuur en biodiversiteit, winst voor de melkveehouderijbedrijven en winst voor de groen-belanghebbende partijen! Daarbij zoekt LandvanWaarde nadrukkelijk verbinding met andere lopende initiatieven op het gebied van agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit.

Pilot in Salland
In 2016/2017 is een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar het nieuwe sturingsmodel. De uitkomsten van deze studie zijn gebruikt ter voorbereiding van een pilot. Hiervoor is een gebied in Salland, ten zuidoosten van Zwolle, gekozen. Meer dan 30 boeren uit de regio hebben inmiddels hun interesse in deelname in de pilot kenbaar gemaakt. De pilot wordt uitgevoerd in een periode van ruim drie jaar en loopt tot en met december 2020. Belangrijk onderdeel van de pilot is het organiseren van een zgn ‘council’. Deze council, waarin zo’n 10 verschillende organisaties en bedrijven vertegenwoordigd zullen zijn, moet de beloningen gaan organiseren en bundelen. Essentieel onderdeel in de werkwijze van de council is dat er met elke deelnemende melkveehouder een bedrijfsnatuurplan wordt opgesteld. Het bedrijfsnatuurplan vormt als het ware het contract tussen boer en de council, en is het toegangsticket tot de beloningen van de deelnemende partijen. De pilot in Overijssel wordt uitgevoerd als opmaat voor een landelijke uitrol.

LandvanWaarde, dat is natuur in bedrijf!