Terug naar nieuwsoverzicht

Regeling voor houtwallen, bosjes en singels

Voor veel vogels, vleermuizen, zoogdieren en insecten zijn bomen en struiken een onmisbaar element in hun leefomgeving. Houtwallen, bosjes en bomenrijen zijn kenmerkend voor grote delen van het coulisselandschap van Salland. In het dooraderingsgebied willen we vanuit het LandvanWaarde-project kijken of we nieuwe houtwallen en bomenrijen kunnen plaatsen. Met een goede vergoeding voor aanleg en beheer, maar vooral ook een goede vergoeding voor de ondergrond. In het weidevogelgebied willen we zeker geen nieuwe opgaande beplanting. Dat moet juist zo open mogelijk blijven.

In het bedrijfsnatuurplan van de boeren in het dooraderingsgebied zijn houtwallen, bosjes en singels een wezenlijk onderdeel. Boeren die op landgoederen zitten hebben vaak al ruim voldoende landschapselementen in hun omgeving. In andere gebieden willen we graag elementen toevoegen om het netwerk van groene dooradering verder te versterken.

Lastig

Met een aantal boeren voerden we dit voorjaar een gesprek over de mogelijkheden van een houtwal, bomenrij of bosje op hun grond. Veel boeren vinden dat best lastig, maar snappen dat het voor de natuur en het landschap een meerwaarde heeft. De lastigheid zit vooral ook in het uit productie nemen van de landbouwgrond. Dat is mentaal moeilijk, maar boeren geven ook aan dat met een passende vergoeding voor de waardedaling of een compensatie met aanvullende landbouwgrond dit rond te zetten is.

Passende vergoeding

Achter de schermen werken we aan zo’n passende vergoeding en kijken we ook of er gronden van andere partijen zijn die we kunnen inzetten. Zo zijn we in overleg met het waterschap om langs hoofdwatergangen te kijken of daar aan één zijde van een waterloop wilgen of elzen kunnen komen te staan. Het waterschap bekijkt momenteel of dit past bij de manier waarop zij het beheer en het onderhoud van de betreffende watergangen uitvoeren.

Compensatie verbreding N35

Daarnaast heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat er boscompensatie moet plaatsvinden voor de verbreding van de N35. Normaal kopen ze daar enkele hectares landbouwgrond voor aan en planten daar bos aan. In overleg met Rijkswaterstaat is nu gevraagd of dit areaal ook in de vorm van houtwallen, kleine bosjes en bomenrijen kan worden gecompenseerd. Dit zou veel meer passen bij het karakter van het landschap. Rijkswaterstaat is hiermee akkoord. Landschap Overijssel werkt dit verder uit. Er is geld beschikbaar vanuit deze compensatiegelden, ook voor een vergoeding van de waardedaling en het verlies van mestplaatsingsruimte. De voorkeur van Rijkswaterstaat is om dit nabij de N35 te doen, maar we zijn in gesprek om dit ook deels naar het LandvanWaarde-projectgebied te krijgen.